loader image

نتایج جستجو...


شناسه سرتیپدیا:S0000000161

دکتر سید محسنی|کلینیک دندانپزشکی

گواهینامه کیفیت این خدمت منقضی شده و تحت کنترل نمی باشد

گواهینامه کنترل کیفیت این خدمت منقضی شده است و لذا کیفیت این خدمت تحت کنترل نمی باشد این بدان معناست که سیف وی نمونه برداری کنترل کیفیت را از این خدمت متوقف نموده است و ضمانتی در ارتباط با اصالت کیفیت خدمت ارائه نمی کند

شناسه سرتیپدیا:S0000000160

انامل|کلینیک دندانپزشکی

گواهینامه کیفیت این خدمت منقضی شده و تحت کنترل نمی باشد

گواهینامه کنترل کیفیت این خدمت منقضی شده است و لذا کیفیت این خدمت تحت کنترل نمی باشد این بدان معناست که سیف وی نمونه برداری کنترل کیفیت را از این خدمت متوقف نموده است و ضمانتی در ارتباط با اصالت کیفیت خدمت ارائه نمی کند